Analysis of the Kyrgyz Legal Framework for the Right to Information

Analysis of the Kyrgyz Legal Framework for the Right to Information
Westminster Foundation for Democracy, within the framework of EU-funded Media Dialogue project, conducted an analysis of the legal framework for the Right to Information (RTI) in Kyrgyzstan.
Image of the front cover of the report
12 February 2021
Authors
""
Toby Mendel with support from Nargiza Abdraimova
Location
Summary

Westminster Foundation for Democracy, within the framework of EU-funded Media Dialogue project, conducted an analysis of the legal framework for the Right to Information (RTI) in Kyrgyzstan. At the same time, focusing on the Law on Access to Information (ATI), as well as the Law on Guarantees and other related laws. The analysis was carried out by international expert Toby Mendel with the support of local expert Nargiza Abdraimova.

We would like to share the results of the analysis and recommendations of our experts for improving the legislation. The analysis does not propose to replace the law on ATI with a completely new law, on the contrary, it recommends the introduction of appropriate amendments to the law, which would improve it in the long term.

Вестминстерский Фонд за Демократию в рамках проекта Медиа Диалог, финансируемого ЕС,
провел анализ правовых основ право на информацию (ПНИ) в Кыргызстане. При этом уделяя основное внимание Закону о доступе к информации (ДКИ), а также Закону о гарантиях  и другим, относимым к рассматриваемой сфере, законам. Анализ проведен международным экспертом Тоби Мендел при поддержке местного эксперта Наргизы Абдураимова.

Мы хотели бы поделиться результатами анализа и рекомендациями наших эксертов по улучшению законодательства. Анализ не предлагает заменить непосредственно Закон о ДКИ на совершенно новый закон, напротив рекомендует внесение соответствующих поправок в закон, что позволило бы улучшить его в долгосрочной перспективе.

 

Вестминстер демократия фонду, Европа Биримдиги тарабынан каржыланган Медиа Диалог долбоорунун алкагында, Кыргызстанда маалымат жетүү укугунун укуктук базасына талдоо жүргүздү. Ошол эле учурда, маалыматка жетүү укугу жөнүндө мыйзамга, Кепилдиктер жөнүндө мыйзамга жана ушул тармакка байланыштуу башка мыйзамдарга басым жасалды. Анализди эл аралык эксперт Тоби Мендель жергиликтүү эксперт Наргиза Абдураимова колдоосу менен жүргүздү.

Биз талдоонун жыйынтыктары жана мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча биздин эксперттердин сунуштары менен бөлүшүүнү каалайбыз. Талдоо түздөн-түз маалыматка жетүү укугу жөнүндө мыйзамын таптакыр жаңы мыйзамга алмаштырууну сунуш кылбайт, тескерисинче, мыйзамга узак мөөнөттүү келечекте өркүндөтө турган тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуштайт.

Other language versions

This resource is available in Russian

You can also download a summary version in Russian

This resource is available in Kyrgyz